KIROL EKINTZEN HELBURUAK


 

IKASTOLAKO KIROLETAKO HELBURU OROKORRAK/ OBJETIVOS GENERALES DE LA IKASTOLA EN LOS DEPORTES-  Euskara: Ikastolaren ekintza guztietako hizkuntza euskara denez, kiroletan ere bereziki hizkuntza honen erabilpena zaintzea.
Balioak: Elkarlana, elkarrenganako errespetua, lagun giroa, elkartasuna... bultzatzea.
-  Parte hartzailea: Ikasle guztiek parte hartzeari lehentasuna ematea, ikasle trebeei eta hain trebeak ez direnei aukera berak eskainiz.
-  Diziplina: Entrenamendu eta partidetarako asistentzian,puntualtasunean, entrenatzaileen aginduak betetzen, epaileen erabakiak onartzen...ikastea.
-  Kirol ludikoa: Jardueren helburu nagusia kirola modu ludikoan bere lagunekin batera praktikatzea dela ulertzea.

-  Euskara: Siendo como es el euskara el idioma utilizado para todas las actividades de la Ikastola, cuidaremos mucho su utilización en todos los deportes.
-  Valores: Trabajo en equipo, respeto, buen ambiente entre compañeros, solidaridad .
-  Participativo: Daremos prioridad a la participación de todos los alumnos, ya sean buenos o no tan buenos, dándoles las mismas oportunidades.
-  Disciplina: En la asistencia a entrenamientos y partidos, respecto a la puntualidad, cumpliendo las normas puestas por en el entrenador, aceptando las decisiones del árbitro...
-  Deporte lúdico: Entender que el objetivo principal de las actividades es el practicar deporte de forma lúdica con los compañeros.

KIROL ETA ADIN BAKOITZEKO URTEKO HELBURUAK/ OBJETIVOS ANUALES PARA CADA DEPORTE Y EDADArloko helburuak
Objetivos de área
HH3tik aurrera
Judoa


A partir de EI3
Judo

-          - Judoko oinarrizko ariketak (itzulipurdiak, heltzeko erak eta erorketak) landu.
-          - Lagunenganako errespetua bultzatzea.
-          - Norberaren gaitasunak indartzea eta gabeziak lantzea.
-          - Saio aurretik eta ondoren, bai kaleko arropa eta judogia era egokian gordetzea.

-          - Trabajar los ejercicios básicos (las volteretas, formas de agarre, caídas).
-          - Impulsar el respeto entre los compañeros.
-          - Reforzar las cualidades de cada uno y trabajar las carencias.
-          - Antes y después de cada entrenamiento, saber guardar bien el judogi o la ropa de calle.
LH1-LH2
Kirolak eta jokoak


EP1-EP2
Deportes y juegos

-          - Mugimendu eta manipulazioen garapenerako jokoak landu (desplazamenduak, birak jauziak, jaurtiketak, harrerak).
-          - Oreka eta koordinazio ariketak landu.
-          - Kontrol eta gorputz jabetzaren garapenerako jokoak praktikatu. Arnasketa ariketak landu.
-          - Kooperazio jokoak landu. Harremanak bultzatu.
-          - Arauak errespetatzen ikasi eta honen garrantziaz jabetu.

-          - Trabajar juegos para desarrollar el movimiento y manipulación (desplazamientos, giros, saltos, lanzamientos, recepciones).
-          - Practicar ejercicios de equilibrio y coordinación.
-          - Practicar ejercicios para el desarrollo del control del cuerpo Trabajar ejercicios de respiración.
-          - Aprender a respetar las reglas y darse cuenta de su importancia.
LH1-LH2
Xakea


EP1-EP2
Ajedrez

-          - Oinarrizko arauak ezagutzea: jarrerazkoak, tableroaren kokapena, piezak kokatzea eta haien mugimenduak.
-          - Xakearen psikologiaren lehen ikasketak: Zer dudan arriskuan, zer jan dezaket... mugitu baino lehen, pentsatu.
-          - Xake partidaren hiru faseak ikasi: Hasiera, garapena eta amaiera (xake--matea).

-          - Conocer las principales reglas: la actitud en una partida de ajedrez, conocimiento del tablero, colocación de las piezas y sus movimientos.
-          - Primeros conocimientos de la psicología del ajedrez: que pieza tengo en peligro, cual puedo comer... pensar antes de cualquier movimiento.
-          - Aprender las tres fases del ajedrez: el comienzo, el desarrollo y el final (jaque-mate).

LH3-LH4
Benjamin kirola
(Saskibaloia)

EP3-EP4
Deporte Benjamín
(Baloncesto)
-   Saskibaloiko arauak ikasi.
 -   Baloia heldu eta menperatu.
-       Baloia babesteko ariketak landu.
-       Pasea landu, geldirik ala mugimenduan Bularrezko pasea, pasea botearekin.
-       Botea landu. Kondukzioa landu. Norabide aldaketa baloiarekin.
-       Jaurtiketaren mekanika landu.
-       Jokalaria saskira sartzeko ariketak landu (sarreraren mekanika).
-          Aprender las reglas del baloncesto.
-          Coger el balón y controlarlo.
-       Trabajar ejercicios para proteger el balón.
-       Trabajar el pase, en parado y en movimiento. Pase de pecho, picado.
-       Trabajar el bote. Trabajar la conducción. Cambios de dirección con el balón.
-       Trabajar la mecánica del tiro.
-       Trabajar las entradas a canasta.
LH3-LH4
Benjamin Kirolak
(Futbola)

EP3-EP4
Deporte Benjamín
(Fútbol)

-       Baloia jotzen eta indarra kontrolatzen ikastea.
-       Baloia eramaten hastea (kondukzioa).
-       Kontrolak lantzea.
-       Jaurtiketak lantzea.
-       Trebetasunak: pase hurbilak eta tartekoak lantzea.

-       Aprender a golpear el balón y calcular la fuerza a emplear.
-       Empezar a llevar el balón en los pies (conducción).
-       Trabajar el control del balón.
-       Trabajar los disparos.
-       Trabajar los pases cortos y medios.
LH3-LH4
Benjamin kirolak
(Eskubaloia)

EP3-EP4
Deporte benjamín (Balonmano)
-       Eskubaloiko arauak ikasten hasi.
-       Baloia jaurtitzen eta indarra kontrolatzen ikastea.
-       Baloia eramaten hastea (kondukzioa).
-       Baloiaren harrera lantzea.
-       Jaurtiketak lantzea.
-       Trebetasunak: pase hurbilak eta tartekoak lantzea.
-       Talde jokoa landu.
-       Empezar a aprender las reglas del balonmano.
-       Aprender a lanzar el balón y calcular la fuerza a emplear.
-       Empezar a llevar el balón (conducción).
-       Trabajar la recepción del balón.
-       Trabajar los lanzamientos.
-       Trabajar los pases cortos y medios.
-       Trabajo en equipo.

LH3-LH4
Benjamin kirolak
(Errugbia)

EP3-EP4
Deporte Benjamín
(Rugby)
-       Errugbiko arauak ikasten hasi.
-       Baloia pasatzen eta indarra kontrolatzen ikastea.
-       Baloia eramaten hastea (kondukzioa).
-       Harrerak lantzea.
-       Jaurtiketak lantzea (hankekin).
-       Talde jokoa landu.
-       Empezar a aprender las reglas del rugby.
-       Aprender a pasar el balón y calcular la fuerza a emplear.
-       Empezar a llevar el balón (conducción).
-       Trabajar la recepción del balón.
-       Trabajar los lanzamientos con el pié.
-       Trabajo en equipo.

LH3-LH4
Benjamin Kirolak
(Esku-Pilota)

EP3-EP4
Deporte Benjamín (Pelota a mano)

-       Arauak menperatu eta errespetatu.
-       Oinarrizko trebetasun ariketak landu: botea (eskuin eta ezkerraz), botea mugimenduan, kokapena...
-       Pilotatzen ikasi.

-       Aprender las reglas y respetarlas.
-       Trabajar las habilidades básicas: el bote (con la mano derecha y con la izquierda), el bote en movimiento, la colocación...
-       Aprender a pelotear.
LH3-LH4
Benjamin Kirolak (Atletismoa)

EP3-EP4
Deporte Benjamín (Atletismo)

-       Korrika egiteko teknika landu.
-       Irteera jokoak praktikatu.
-       Jaurtiketa jokoak eta ariketak landu.
-       Jauzi joko eta ariketak landu.

-       Trabajar la técnica de carrera.
-       Practicar juegos de salidas.
-       Trabajar juegos y ejercicios de lanzamientos.
-       Trabajar juegos y ejercicios de saltos.
LH3-LH4
Judoa

EP3-EP4
Judo

-       Lagunenganako errespetua barneratzea.
-       Norberaren gaitasunak indartzea eta gabeziak lantzea.
-       Janzteko garaian autonomia osoa izatea, bai judogia eta bai kaleko arropa.
-       Gorputzaren ezagutza jolasen bidez landu.
-       Judo hastapena: erorketak, heltzeko erak, oinarrizko teknikak... landu.

-       Impulsar el respeto entre los compañeros y asumirlo.
-       Reforzar las cualidades de cada uno y trabajar las carencias.
-       Antes y después de cada entrenamiento saber guardar bien el judogi o la ropa de calle.
-       Conocer el cuerpo mediante juegos.
-       Primeros conocimientos: caídas, diferentes formas de agarre, técnica básica...
LH3-LH4
Xakea

EP3-EP4
Ajedrez

-       Oinarrizko arauak ezagutzea: jarrerazkoak, tableroaren kokapena, piezak kokatzea eta hauen mugimenduak.
-       Xakearen psikologiaren lehen ikasketak: Zer dudan arriskuan, zer jan dezakedan... mugitu baino lehen, pentsatu.
-       Xake partidaren hiru faseak ikasi: Hasiera, garapena eta amaiera (xake--matea).
-       Hainbat mugimendu zehatz ikasi: endrokea, artzainaren xake-matea.

-       Conocer las principales reglas: la actitud en una partida de ajedrez, conocimiento del tablero, colocación de las piezas y sus movimientos.

-       Primeros conocimientos de la psicología del ajedrez: qué pieza tengo en peligro, cuál puedo comer... pensar antes de cualquier movimiento
-       Aprender las tres fases del ajedrez: el comienzo, el desarrollo y el final (jaque-mate).
-       Aprender movimientos concretos: enroque, jaque-mate del pastor.
LH3-LH4
Igeriketa

EP3-EP4
Natación

-          - Kirolaren oinarrizko trebetasunak landu.
-          - Flotazio-arnasketa ariketak landu.
-          - Hainbat estilo ezagutu eta landu.
-          - Uretako jauziak landu.

-          - Trabajar las habilidades básicas de la natación.
-          - Trabajar ejercicios de flotación y respiración.
-          - Conocer diferentes estilos y practicarlos.
-          - Practicar los saltos.
LH5-LH6
ALEBIN KIROLA (Saskibaloia)

EP5-EP6
Deporte alevín
(Baloncesto)

-       Saskibaloiko trebetasunak garatu
-       Begi eta eskuen arteko koordinazioa landu.
-       Kirol jokabide zuzenak bereganatu. Joko arauak bete.
-       Paseak egitea taldeko jokoaren baliabide gisa.
-       Jaurtiketa landu, jokoaren hainbat egoeratan.
-       Saskiraino lasterka hurbiltzea lortzea (kondukzioa).
-       Botea funtsezko osagai gisa (kondukzioa).

-       Desarrollar diferentes destrezas del baloncesto.
-       Trabajar la coordinación oculo-manual.
-       Asimilar la deportividad y el juego limpio. Cumplir las normas.
-       Practicar los pases como recurso de los deportes de equipo.
-       Trabajar el lanzamiento en diferentes situaciones del juego.
-       Trabajar las entradas a canasta en carrera. El bote.

LH5-LH6
ALEBIN KIROLA
(Futbola)

EP5-EP6
DEPORTE ALEVÍN
(Fútbol)

-       Trebetasuna eta paseak landu (motzak, ertainak eta luzeak).
-       Kontrolak landu.
-       Gidapenak eta erdiraketak landu.
-       Jaurtiketak landu.
-       Buruko jokoa landu.
-       Futbolean jokatu.

-       Trabajar la técnica y los pases (cortos, medios y largos).
-       Trabajar el control.
-       Trabajar la conducción y los centros.
-       Trabajar los lanzamientos.
-       Trabajar el juego de cabeza.
-       Jugar a fútbol.
LH5-LH6
Judoa

EP5-EP6
Judo

-       Lagunenganako errespetua barneratzea.
-       Norberaren gaitasun eta gabeziak ezagutzea eta onartzea.
-       Janzteko garaian autonomia osoa izatea, bai judogia eta bai kaleko arropa.
-       Gorputzaren ezagutza jolasen bidez landu.
-       Judoaren lanketa: erorketak, heltzeko erak, hainbat teknika... landu eta barneratu.

-       Impulsar el respeto entre los compañeros y asumirlo.
-       Conocer las cualidades y las carencias de cada uno y aceptarlo.
-       Antes y después de cada entrenamiento saber guardar bien el judogi o la ropa de calle.
-       Conocer el cuerpo mediante juegos.
-       Trabajo de judo: trabajar e interiorizar las caídas, diferentes formas de agarre, técnicas diferentes...
LH5-LH6
Xakea

EP5-EP6
Ajedrez

-      Oinarrizko arauak menperatu: jarrerazkoak, tableroaren kokapena, piezak kokatzea eta haien mugimenduak.
-      Xake partidaren hiru faseak ikasi: hasiera, garapena eta amaiera (matea).
-      Hainbat mugimendu zehatz ikasi: endrokea, artzainaren xake-matea.
-      Txapelketetan parte hartu (eskolarrak).

-      Conocer las reglas básicas: la actitud en una partida de ajedrez, conocimiento del tablero, colocación de las piezas y sus movimientos.
-      Aprender las tres fases del ajedrez: el comienzo, el desarrollo y el final (jaque-mate).
-      Aprender movimientos concretos: enroque, jaque-mate del pastor.
-      Participar en competiciones (escolares).
LH5-LH6
EP5-EP6
Gim-Dance

-      Jardueraren nondik norakoak ezagutu.
-      Dantzaren bitartez, kirola egin eta ongi pasa.
-      Guztien artean dantza txiki bat prestatu, horretarako koordinazioa, malgutasuna, akrobaziak... landuz.

-      Conocer la actividad de forma general.
-      Practicar deporte y pasarlo bien por medio de la danza.
-      Crear una pequeña coreografía entre todos, trabajando la coordinación, la flexibilidad, acrobacias...
LH5-LH6
Tenisa

EP5-EP6
Tenis

-      Jokoaren nondik norakoak ezagutu (Tanteoa, zertarako balio du marra bakoitzak?, Non jarri behar dut kontrako sakeetan?...).
-    Erraketa ezagutu: heltzeko erak.
-    Teniseko mugimenduak pistan landu.
-    Eskuineko (drivea)  errebeseko kolpeak landu.
-    Sakea landu.
-    Bolea eta smasha landu.
-    Kontrol ariketak (koordinazio ariketak) landu.

-      Conocer el tenis (el tanteo, ¿Para qué sirve cada línea?, ¿Dónde me tengo que colocar para el resto?...).
-      Conocer la raqueta: diferentes agarres.
-      Trabajar los movimientos de tenis en la pista.
-      Trabajar los golpes de derecha (drive) y revés.
-      Trabajar el saque.
-      Trabajar la volea y el smash.
-      Trabajar ejercicios de control (coordinación).
LH5-LH6
Igeriketa

EP5-EP6
Natación

-      Kirolaren oinarrizko trebetasunak landu.
-      Flotazio- arnasketa ariketak landu.
-      Hainbat estilo ezagutu eta landu.
-      Igeri egiten erresistentzi minimo bat lortu.
-      Uretako jauziak landu (irteerak).
-      Birak landu.

-      Trabajar las habilidades básicas de la natación.
-      Trabajar ejercicios de flotación y respiración.
-      Conocer diferentes estilos y practicarlos.
-      Conseguir una resistencia mínima nadando.
-      Practicar los saltos (salidas...).
-      Practicar los giros.
LH5-LH6
Esku-pilota

EP5-EP6
Pelota mano

-      Arauak menperatu eta errespetatu.
-      Oinarrizko trebetasunak landu: botea (eskuinaz eta ezkerraz), botea mugimenduan, kokapena...
-      Sakeak eta errestoak landu.
-      Pilotatzen ikasi.
-      Eskolarteko txapelketetan parte hartu.
-      Norberaren gaitasun eta gabeziak ezagutzea eta onartzea.

-      Conocer las reglas y respetarlas.
-      Trabajar las habilidades básicas: el bote (con la derecha e izquierda), el bote en movimiento, la colocación...
-      Practicar lo saques y los restos.
-      Aprender a pelotear.
-      Participar en competiciones escolares.
-      Conocer las cualidades y las carencias de cada uno y aceptarlas.

DBH 1-2
Aretoko futbola
ESO 1-2
Fútbol Sala
-      Bakoitzaren teknika hobetu (kontrolak, paseak, jaurtiketak...).
-      Oinarrizko gaitasun fisikoak garatu adinari egokituak (abiadura, erresistentzia, indarra, malgutasun ariketak).
-      Talde jokoa landu (taktika).
-      Diziplina barneratu (arauak, puntualtasuna, besteenganako errespetua...).
-      Mejorar la técnica individual (controles, pases, lanzamientos...).
-      Desarrollar las cualidades físicas básicas adaptadas a la edad (velocidad, resistencia, fuerza y ejercicios de flexibilidad).
-      Trabajar el trabajo de equipo (táctica).
-      Interiorizar la disciplina (reglas, puntualidad, respeto a los demás...).
DBH 1-2
Saskibaloia

ESO 1-2
Baloncesto

-      Saskibaloiko trebetasunak garatu.
-      Begi eta eskuen arteko koordinazioa landu.
-      Kirol jokabideak bereganatu. Joko arauak bete.
-      Paseak egitea taldeko jokoaren baliabide gisa.
-      Jaurtiketa, jokoaren hainbat egoeratan landu eta barneratu
-      Saskiraino lasterka hurbiltzen lortu (kondukzioa).
-      Botea funtsezko osagai gisa (kondukzioa).
-      Defentsa eta errebotea landu.

-      Desarrollar diferentes destrezas del baloncesto.
-      Trabajar la coordinación oculo-manual.
-      Asimilar la deportividad y el juego limpio. Cumplir las normas.
-      Practicar los pases como recurso de los deportes de equipo.
-      Trabajar  y mecanizar el lanzamiento en diferentes situaciones del juego.
-      Trabajar las entradas a canasta en carrera. El bote.
-      Trabajar la defensa y el rebote.
DBH
Judoa

ESO
Judo

-          - Lagunenganako errespetua barneratzea.
-          - Norberaren gaitasun eta gabeziak ezagutzea eta onartzea.
-          - Gorputzaren ezagutza  jolasen bidez landu.
-          - Judoaren lanketa: erorketak, heltzeko erak, hainbat teknika... landu eta barneratu.

-          - Impulsar el respeto entre los compañeros y asumirlo.
-          - Conocer las cualidades y las carencias de cada uno y aceptarlo.
-          - Conocer el cuerpo mediante juegos.
-          - Trabajo de judo: trabajar y mecanizar caídas, diferentes formas de agarre, técnica, técnicas diferentes...
DBH
Xakea

ESO
Ajedrez

-          - Oinarrizko arauak menperatu: Jarrerazkoak, Tableroaren kokapena, Piezak kokatzea eta haien mugimenduak.
-          - Partidaren hiru faseak menperatu: hasiera, garapena eta amaiera (matea).
-          - Hainbat mugimendu zehatz menperatu: endrokea, artzainaren xake-matea.
-          - Txapelketetan parte hartu.

-          - Conocer las reglas básicas: la actitud en una partida de ajedrez, conocimiento del tablero, colocación de las piezas y sus movimientos.
-          - Aprender las tres fases del ajedrez: el comienzo, el desarrollo y el final (jaque-mate).
-          - Dominar diferentes movimientos concretos: enroque, jaque-mate del pastor.
-          - Participar en competiciones.
DBH/ESO
Gim-Dance

-          - Jardueraren nondik norakoak ezagutu.
-          - Dantzaren bitartez, kirola egin eta ongi pasa.
-          - Guztien artean dantza txiki bat prestatu, horretarako koordinazioa, malgutasuna, akrobaziak... landuz.

-          Conocer la actividad de forma general.
-          Practicar deporte y pasarlo bien por medio de la danza.
-          Crear una pequeña coreografía entre todos, trabajando la coordinación, la flexibilidad, acrobacias...
Tenisa

Tenis

-          - Jokoaren nondik norakoak menperatu (tanteoa; Zertarako balio du marra bakoitzak?; Non jarri behar dut kontrako sakeetan?; heltzeko erak...).
-       - Mugimenduak teniseko pistan landu.
-       - Eskuineko errebeseko kolpeak landu.
-       - Sakea landu.
-       - Bolea landu. Smasha landu.
-          - Kontrol ariketak (koordinazio ariketak) landu.

-          - Conocer el tenis (el tanteo, ¿Para qué sirve cada línea?, ¿Dónde me tengo que colocar para el resto? Diferentes formas de agarre...).
-          - Trabajar los movimientos de tenis en la pista.
-          - Trabajar los golpes de derecha (drive) y revés.
-          - Trabajar el saque.
-          - Trabajar la bolea y el smash.
-          - Trabajar ejercicios de control (coordinación).
Igeriketa

Natación

-          - Flotazio- arnasketa ariketak landu.
-          - Hainbat estilo ezagutu eta landu.
-          - Igeri egiten erresistentzia minimo bat lortu, bi estilotan gutxienez.
-          - Uretako jauziak menperatu.
-          - Birak menperatu.
-          - Txapelketetan parte hartu.

-          - Trabajar ejercicios de flotación y respiración.
-          - Conocer diferentes estilos y trabajarlos.
-          - Conseguir una resistencia mínima nadando en, por lo menos, dos estilos.
-          - Dominar los saltos.
-          - Practicar los giros.
-          - Participar en competiciones.